Algemene voorwaarden

Art 1 – Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst betreft de ter beschikkingstelling van een softwareprogramma dat beantwoordt aan de omschrijving ervan in de bijzondere voorwaarden of in de offerte welke onveranderlijk deel uitmaakt van de overeenkomst, al dan niet vergezeld van de verkoop van bepaalde hardware. De verbintenissen van Millor zijn, behoudens andere omschrijving ervan in de bijzondere voorwaarden of de offerte: het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de omschreven software.
Indien zulks in de bijzondere voorwaarden en de aanvaarde offerte is begrepen, biedt Millor tevens ondersteuning van de geleverde software en dit tegen de voorwaarden en kostprijs welke in de offerte of de bijzondere voorwaarden worden vermeld.

Art 2 – Inwerkingtreding

De overeenkomst treedt in werking vanaf de ondertekening van de bijzondere voorwaarden of de aanvaarding van de offerte door de klant.
Millor behoudt zich evenwel het recht voor om, na onderzoek van de financiële toestand van de klant, de overeenkomst te ontbinden zonder welkdanig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
De in de prijsofferte of de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. De daadwerkelijke levering is immers afhankelijk van de technische specificaties eigen aan het te ontwikkelen systeem.

Art 3 – Verplichtingen van Millor

Millor verbindt er zich toe de software zoals beschreven in de offerte of de bijzondere voorwaarden te leveren op het omschreven leveringsadres.
Wanneer de levering van de hard- en software of de dienst onmogelijk wordt door gebrek aan informatie of feed-back vanwege de klant binnen de leveringstermijn voorzien in de offerte of de bijzondere voorwaarden zal de te leveren de hard- en software of de te presteren dienst geacht worden te zijn uitgevoerd door Millor en zal de klant de integraliteit van de prijs verschuldigd zijn.

Art 4 – Ontvangstname

Installatie en plaatsing bij de klant geldt als voorbehoudloze aanvaarding door de klant van de geleverde software.

Art 5 – Eigendomsvoorbehoud

Millor blijft eigenaar van de te leveren producten zolang de klant niet de integraliteit van de facturen heeft vereffend, in geval van laattijdige betaling verhoogd met de nalatigheidsintresten en het schadebeding conform de factuurvoorwaarden. In voorkomend geval behoudt Millor het recht de overeenkomst te verbreken en de goederen terug te halen bij de klant.

Art 6 - Eigendomsrecht

Millor is en blijft de eigenaar van de software alsook van de eraan verbonden auteursrechten tot een volledige betaling van de factuur. Bij betaling van het factuurbedragen worden de eigendomsrechten overgedragen naar klant. De klant heeft tot volledige betaling van de factuur een gebruiksrecht op ontwikkelde software.
De klant verbindt er zich toe dit eigendomsrecht te doen respecteren door elke derde en zal Millor dienen te vrijwaren voor elke inbezitname of gebruik door een derde.

Art 7 - Onderhoud en ondersteuning

Indien zulks is voorzien in de offerte of in de bijzondere voorwaarden zorgt Millor voor onderhoud van de geleverde applicatie. Dit onderhoud strekt zich uit tot de elektronische en/of telefonische ondersteuning, onderhoud van de lokaal geïnstalleerde hardware, onderhoud van de webserver, herstellen van eventuele fouten in de applicatie. Deze prestaties worden verricht tegen de in de offerte of de bijzondere voorwaarden aangeduide prijs.
Tussenkomsten van door Millor welke noodzakelijk zijn geworden door het oneigenlijk gebruik van de applicatie, foutieve manipulatie door de klant of diens aangestelde, incompatibiliteit van de applicatie met soft- of hardware niet afkomstig van Millor, het niet respecteren van de gebruiksvoorschriften door een fout of nalaten van de klant, diens aangestelden of derden en algemeen welke het gevolg zijn van welkdanig ongeval, problemen met de netspanning, blikseminslag, brand, overstroming en algemeen welke niet veroorzaakt zijn door het normale gebruik van de applicatie zijn niet begrepen in de forfaitaire onderhoudskosten en zullen door Millor aan de normaal gangbare tarieven worden gefactureerd.
De prestaties van Millor zullen zijn opgeschort wanneer de klant nalaat de periodiek verschuldigde betalingen uiterlijk tegen de vervaldag te vereffenen.

Art 8 – Aansprakelijkheid van Millor

Millor verbindt er zich toe naar best vermogen haar uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen na te leven. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Millor ter uitvoering van de overeenkomst gehouden is tot een middelenverbintenis, met uitsluiting van welkdanige resultaatverbintenis.
De aansprakelijkheid van Millor is in elk geval beperkt tot herstel en eventuele vervanging van de geleverde hard- en software. In geen geval kan Millor aansprakelijk worden gesteld voor welkdanige bedrijfsschade of schade aan externe materialen of applicaties, zelfs niet wanneer deze rechtstreeks het gevolg zou zijn van de door Millor geleverde producten of applicaties. Evenmin is Millor aansprakelijk voor de gevolgen van incompatibiliteit van de door haar geleverde hardware en applicaties met andere hard- of software in bezit van de klant.
In geen geval kan Millor aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door de klant geleden bedrijfsschade.

Art 9 - Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden of de offerte. De overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd voor een nieuwe termijn van één jaar (of voor een nieuwe termijn gelijk aan de initiële termijn) behoudens opzegging bij aangetekend schrijven minstens 3 maand voorafgaand aan de vervaldag van de overeenkomst.
Indien de klant niettemin zijn overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 75 % van de tot aan de vervaldag nog te vervallen periodieke betalingen, en mitsdien de klant onverwijld de applicatie terug bezorgt aan Millor.
Millor behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te verbreken ten nadele van de klant of de prestaties op te schorten wanneer deze laatste in gebreke blijft de periodiek verschuldigde facturaties uiterlijk tegen hun vervaldag te vereffenen, zonder dat de klant voorafgaandelijk in gebreke dient te worden gesteld. In voorkomend geval is de klant eveneens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75 % van de tot aan de vervaldag nog te vervallen periodieke betalingen, en mitsdien de klant onverwijld de applicatie terug bezorgd aan Millor.

Art 10 – Prijs en prijsaanpassingen

De prijs voor de periodieke tussenkomsten is betaalbaar op voorhand en uiterlijk tegen de op de facturen vermelde vervaldag.
Zonder dat zulks uitdrukkelijk en specifiek aan de klant dient te worden gemeld, zal de prijs zesmaandelijks worden aangepast aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. De basisindex is deze van de maand voorafgaand aan de contractsluiting. De nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan de periodieke aanpassing.

Art 11 – Overdracht

Het is Millor uitdrukkelijk toegelaten de overeenkomst over te dragen of haar uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te besteden, zonder dat zulks iets wijzigt aan de bepalingen van de overeenkomst en de eruit voortvloeiende verbintenissen. De klant doet in voorkomend geval uitdrukkelijk afstand van de vormvereisten voorzien bij overdracht van schuldvordering en schuldnovatie.

Art 12 – W oonstkeuze – bevoegdheid

Voor de uitvoering van huidige overeenkomst verricht de klant woonstkeuze op het adres vermeld op de overeenkomst. Geen enkele adresverandering zal worden aanvaard tenzij deze bij ter post aangetekend schrijven werd gemeld aan Millor.
Alle uit onderhavige overeenkomt voortvloeiende verbintenissen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

Art 13 Specifieke bepalingen nopens de overeenkomsten tot colocatie en aanverwanten

De in onderhavig artikel vermelde specifieke bepalingen gelden onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst.

 1. De overeenkomsten van colocatie in een datacenter, vergezeld van een prestatie van onderhoud en update conform de bijzondere voorwaarden of de offerte, worden tevens afgesloten voor een termijn van één jaar, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen in de offerte of de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend vernieuwd voor eenzelfde termijn als de initiële termijn (in principe één jaar) bij ontstentenis van opzegging minstens 2 maand voorafgaand aan het einde van de lopende termijn bij ter post aangetekend schrijven.
 2. De kostprijs voor collocatie en aanverwanten, updates en onderhoud worden maandelijks en op voorhand gefactureerd. De in de offerte of de bijzondere voorwaarden vermelde maandelijkse vergoedingen
  Zonder dat zulks uitdrukkelijk en specifiek aan de klant dient te worden gemeld, zal de prijs zesmaandelijks worden aangepast aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. De basisindex is deze van de maand voorafgaand aan de contractsluiting. De nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan de periodieke aanpassing.
 3. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan desgevallend door Millor worden aanvaard mitsdien de klant een schadevergoeding betaald gelijk aan de gehele tot aan de vervaldag nog te vervallen periodieke betalingen voor de colocatie en 50 % van de nog tot aan de vervaldag verschuldigde periodieke kostprijs voor onderhoud, updating en aanverwante prestaties.
 4. Millor behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen of de prestaties op te schorten indien de klant nalaat de periodieke facturaties tegen de vervaldag te vereffenen, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarbij is Millor gerechtigd de webserver onmiddellijk buiten gebruik te stellen.

Art 14 – Factuurvoorwaarden:

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar of op de vermelde vervaldag zonder korting aan het adres van Millor.
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur is een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 1 % per begonnen maand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk weze
 3. Daarenboven zal zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 12 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00
 4. Elke klacht of bezwaar met betrekking tot de factuur of het geleverde dient op straffe van verval aan Millor betekend te worden binnen de week na ontvangst van de factuur.
 5. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Millor zolang de klant niet de integraliteit van de facturen heeft vereffend, in geval van laattijdige betaling verhoogd met de nalatigheidsintresten en het schadebeding conform de factuurvoorwaarden. In voorkomend geval behoudt Millor het recht voor de overeenkomst te verbreken en de goederen terug te halen bij de klant.
 6. Millor behoudt zich het recht voor alle verdere prestaties definitief te beëindigen of op te schorten zolang de integraliteit van de facturen niet zijn betaald in hoofdsom, nalatigheidsintresten en schadebeding.
 7. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, onverminderd het recht van Millor de klant in rechte te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.